I

پرسشنامه استخدام

لطفا فرم را بطور دقیق و کامل تکمیل نمایید زیرا اطلاعات این فرم در فرایند ارزیابی شما موثر است.
1. مشخصات فردی
2. مدارج تحصیلی
3. سوابق کاری
4. توانایی ها و مهارت ها
میزان آشنایی با زبان های خارجه : لطفاً در تعیین سطح زبان، معیار شما برای درجۀ عالی، یک فردِ بومیِ همان زبان باشد.
میزان آشنایی با کامپیوتر (درصورتیکه به نرم افزار های دیگری جز آنچه در جدول آورده شده است، تسلط دارید، آنها را ذکر کنید.)
5. دوره های آموزشی
6. نحوۀ گذراندن اوقات فراغت
7.سایر اطلاعات
8. فایل رزومه